Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Református Énekek

2016. július 02.  szombat   19:30
Művészetek Palotája, Budapest (Budapest,Komor Marcell u. 1,1095)

A Református Énekeskönyv énekeit és a református énekkincset bemutató koncertsorozat idei nagyszabású rendezvénye ismét a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében kerül megrendezésre. Az orgonával, és néha fúvós kamarazenekarral kísért énekekről minden évben CD felvétel készül. Idén Gárdonyi Zoltán zeneszerzőre emlékezve a kórusok több művét is előadják.

A rendezvény a Református Zenei Fesztivál része.

  Ismertető a rendezvény honlapjáról:

"A "Református Énekek" hangversenyt - amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe - 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 350 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több "világi zenekedvelő" és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét.

A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba az itthoni énekkarok mellett - összetartozásunkat is kifejezve - évről-évre meghívást kapnak a felvidéki, a kárpátaljai, a partiumi, az erdélyi és a délvidéki kórusok. A karnagyok közül Berkesi Sándor és Arany János nevét külön is kiemelhetjük, hiszen e két nagy tudású tanár 2002 óta minden évben meghatározó személyisége az eseménynek.

Az eddigi tizennégy CD-, és hét DVD-felvétellel egybekötött koncert valamennyi orgonistájának nevét érdemes megemlíteni: Pálúr János, Alföldy-Boruss Csilla, Fassang László, Draskóczy László, Kéménczy Antal, Varga László, Virágh András Gábor, Ifj. Szotyori Nagy Gábor, Szilágyi Gyula és Tóka Ágoston.

A sorozat tizennégy CD albumán 240 református zsoltár és ének került feldolgozásra. Az énekek részben egy szólamban szólalnak meg, hogy a gyülekezeti valamint iskolai énekléshez és tanuláshoz segítségül szolgáljanak, részben pedig több szólamban, hogy kórusmű-kincsünket is bemutassuk és örökül hagyjuk. Hosszú út és sok munka áll még előttünk, hogy e szolgálat keretében az énekeskönyv 512 énekéből a lehető legtöbbet rögzíteni tudjuk a jelen, és az utókor számára.

Öröm és büszkeség számunkra, hogy a Református Énekek I. és II. album PLATINALEMEZ, a III., IV., V. album, és a Református vigasztaló énekek pedig ARANYLEMEZ lett."

Böszörményi Gergely - kiadó, koncertigazgató
www.rzf.reformatus.hu


  Közreműködők:

Baptista Központi Kórus (Oláh Gábor)
Debreceni Református Kollégiumi Kántus (Berkesi Sándor)
Karcagi Nagykun Református Gimnázium Vegyeskara (Székely Éva)
Pasaréti Palló Imre Énekkar (Cseri Zsófia)
Psalterium Hungaricum Kórus (Arany János)
Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa (Ecsedi Péter)
Központi Református Kórus (Erdélyi Dániel)
Sárospataki Református Kollégiumi Kórus (Berkesi Sándor)
Gönci Református Vegyeskar (Csomós Józsefné Bartha Ildikó)
Székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Énekkar (Dóczi István)
Székesfehérvári Evangélikus Kórus (Csekéné Bányai Erzsébet)
Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja) (Ember Orsolya)
Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék) (Székely Károly, Székely Zita)
Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Brugós Anikó)
Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Palcsó Edit)
Esperes Kórus
Orgona: FINTA GERGELY

A zenei blokkok elején a bibliai Igéket Dr. Bagdy Emőke professzor asszony olvassa fel.
Az Igéket válogatta: Dr. Fekete Károly, tiszántúli református püspök


  Műsor:

I. rész - karnagy: ARANY JÁNOS

Igeolvasás: Zsolt 121,1-8
"Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt! Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor."

157. 1. Könyörülj rajtunk, Úr Isten

102. 1. Hallgasd meg, Uram, kérésem
2. Mert napjai életemnek
7. VASS Lajos: 102. genfi zsoltár
12. Hogy szent neve az Istennek

92. 1. Ékes dolog dícsérni
2. Lantban és hegedűben
3. Sok és nagy csudálatos
7. Virágoznak a hívek

192. 1. Adj békességet, Úr Isten
Közönség is énekel:
(az egyetlen strófa háromszor hangzik el orgonajátékokkal, és a harmadik
alkalommal énekel a közönség is)
Adj békességet, Úr Isten, a mi időnkben a földön,
Mert nincsen nékünk több senki Bajvívónk és hadakozónk
Hanem csak te, Úr Isten.

II. rész - karnagy: SÜLL KINGA

Igeolvasás: Jn 16,33-17,1-5
"Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."

487. 1. Magasztallak én téged
2. Szívből könyörgök néked
3. Igaz útadra taníts
4. Az igaz hitnek tüzét
5. Reménységgel ruházz fel
9. Hála légyen Atyának

34. 1. Mindenkoron áldom
2. Magasztaljuk vígan
4. Az Isten angyali
9. Közel az Úr Isten

310. 1. Küldé az Úr Isten
2. Menj el Máriának
3. Mondd ezt: ó, szent, kegyes
5. Hallá s elfogadá
7. Kinek erőssége
8. De a Bűnbocsátó

391. 1. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat
2. Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni
Johann CRÜGER: Vedd el Úr Isten...
4. Megfertőztettünk...
5. Adjad minékünk...
6. Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját
Közönség is énekel:
7. Végye el rólunk a mi bűneinket, / És mosogassa vérével vétkünket,
Ő, ki Atyjával és a Szentlélekkel / Bizony örök Isten.

Karnagy: BERKESI SÁNDOR
Megemlékezés Gárdonyi Zoltán életéről és műveiről
GÁRDONYI Zoltán: Az Isten emberének imádsága
GÁRDONYI Zoltán: Az Úr dicsérete

III. rész - karnagy: OLÁH GÁBOR

Igeolvasás: Mt 6,31-34
"Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

277. 1.Gondviselő jó Atyám vagy
2. Mint az alélt bús virágra
3. Rám-rám derül ismeretlen
4. Gyenge vagyok, lankadoznak
5. Ó, add, hogy ha majd bevégzem

21. 1. Örvendez, Uram a király
2. Úgy viseled néki gondját
3. Elébb, hogynem könyörgene
5. Őt felvőd nagy dicsőségre
6. Szereted őt minden jókkal
7. E király mindenkor bízik
13. Azért, Uram, már támadj föl

436. 1. Örülj, szívem
2. Ha bűnödért
3. Ez örömben
4. Tisztogass meg
5. E vacsora
6. Csakhogy immár
7. Hát jöjjetek

502. 1. Fölkelt immár a szép hold
2. Mély csend borult a földre
BEHARKA Pál: Immár fölkelt a szép hold
Közönség is énekel:
5. Ó, add, üdvöd keressük, / Ne a mulandót lessük, / Ne kössön fénye meg;
Hagyj egyszerűvé válni / S előtted élni, járni, / Mint vidám, boldog gyermekek.

IV. rész - karnagy: ERDÉLYI DÁNIEL

Igeolvasás: Kol 1,12-15. 18-22.
"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. - Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé."

302. 1. Ó népeknek megváltója
2. Atyától lőn kijövése
3. Ki Atyával vagy egyenlő
4. A te jászlad immár fénylik
5. Dicsőség légyen Atyának

30. 1. Dícsérlek, Uram, tégedet
2. Hogy felkiálték tehozzád
3. Istenes hívek és szentek
4. De az ő kegyelmessége

229. 1. Hű pásztorunk, vezesd
2. Mert boldog az az ember
3. Szentlelkedet töltsd ránk ki
LISZNYAY SZABÓ Gábor: Hű pásztorunk vezesd...

447. 1. Uram, bocsássad el
Közönség is énekel:
2. Kit világos fényül / Pogányoknak küldél, / Kinek fényességével
Nyilván kijelenék / A szent Izráelnek / Nagy dicsősége széjjel.

HIMNUSZ
Ima, Mi Atyánk, áldás: Halász Béla délvidéki református püspök
Kapcsolódó képek:

Vezényel Arany János

Vezényel Arany János
Orgonál Finta Gergely

Orgonál Finta Gergely
Vezényel Erdélyi Dániel

Vezényel Erdélyi Dániel
Altok

Altok
Arany János a próbán

Arany János a próbán
Vezényel Berkesi Sándor

Vezényel Berkesi Sándor
Karnagyok a koncert végén

Karnagyok a koncert végén
Vezényel Oláh Gábor

Vezényel Oláh Gábor