Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

VAJDA János: Istenes ének

A mű szereposztása világos: a kórus jeleníti meg a gyülekezetet, a bariton szólista pedig a prédikátor gondolatainak szószólója. Ebben az Istenes ének a nagyszabású Kodály-darab, a Psalmus hungaricus útját járja. Vajda műve azonban a kórustételekben (azaz, a gyülekezet megszólalásaiban) a régi magyar református énekeskönyvek dallamait idézi föl. Ilyen éneket dolgoz föl az 1. tétel, genfi zsoltárra épül a 2. tétel kórus-anyaga, a 6. tétel vezérdallama egy német korál, a 7. tétel szövege-dallama pedig középkori latin ének változataként érkezett énekeskönyvünkbe. Még a Balassi-versre írt 5. tételben is föltűnik egy régi dicséretünk. A szólista énekszólamában a zeneszerző nagyobb szabadságot enged magának: a bibliai szövegek

megszólaltatásában a 20. századi neoklasszikus deklamáció modern eszközeit is alkalmazza. Az Istenes ének szövegei világos dramaturgiát követnek; megmutatván, hogyan jut el az igazság támaszát bizakodva kereső közösség - a méltó vezető személyes útmutatása révén - a bibliai igazság világosságáig. A nyitó kartétel biztatását személyes hangú közös bűnvallás (2.), majd egymondatos, lekció-szerűen tömör igeolvasás (3.) követi. E mondatot magyarázza a 4. tétel, melynek tanítására szenvedélyesen őszinte személyes imádság (5.) és fokozódó erejű közös ima (6.) felel. A záró tétel végül önfeledten hirdeti a félezer éve Luther által meggyújtott új világosság, a minden ember anyanyelvén megszólaló Ige boldogságát. A figyelmes hallgató ekkorra ébredhet rá, hogy a körülötte elhangzó muzsika istentiszteletté vált...

A Tiszántúli Református Egyházkerület fölkérésére írt mű 2017. október 31-én, a Reformáció 500. évfordulójának emléknapján tartott ünnepi istentisztelet keretében hangzott el először a debreceni református Nagytemplomban.

1. SIESS, KERESZTYÉN

szöveg: Tinódi Lantos Sebestyén [Református Énekeskönyv, 161.]

KAR: Siess, keresztyén, lelki jót hallani, Régi törvényből harcolni tanulni,

Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni, Krisztusban bízni.

Mert nem hiába ezt az ó törvénybe, Próféták írták Biblia könyvébe;

Szép tanulság ez most az új törvénybe', Mi eleinkbe'.

Jól tudja földön ezt minden keresztyén: Nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten.

Ezt minden népnek tudására adom: Istenünk vagyon!

Fejedelemség vagyon csak Istenben, Minden hatalom vagyon ő kezében;

Kiket ő akar, föld kerekségében: Emeli égben.

Ne ess kétségbe ő nagy jóvoltában, Az igaz hitben erős légy magadban,

Mint Dávid, úgy jársz párviadalodban, Hitvallásodban.

2. IRGALMAZZ, URAM, IRGALMAZZ NEKEM

szöveg: Szenci Molnár Albert (ford.) [Református Énekeskönyv, 57. zsoltár];

illetve Károli Gáspár (ford.) [Biblia, Máté evangéliuma 25,31-35]

KAR: Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem, Mert tebenned bízik az én lelkem!

Több segedelmem sehol nincsen nékem! Szárnyadnak árnyékában védelmem,

Míg veszedelmem eltávozik tőlem.

Én az fölséges Istenben bízom, Ki jóra vezérli minden dolgom;

Segedelmet küld alá ínségemben. Az ellen lészen nékem ótalmom,

Azki engem kerget, hogy benyelhessen.

Én nyelvem és lantom már serkenj föl, Isten dicséretire zöndőlj föl!

Jó hajnalban én ágyamból fölkelek, És éneklek nagy dicsőségedről.

Téged, Uram, minden népnek hirdetlek!

SZÓLÓ: Mikor pedig eljő az embernek Fia, és ő vele mind a szent angyalok,

akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor

elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal

keze felől állítja.

Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai,

örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam,

és befogadtatok engem.

KAR: Mert nagy jóvoltod, örök irgalmad És igazságod az égig fölhat!

Nagy dicsőséged láttasd meg az égen, És jelentsd meg nagy hatalmasságod

Az embereknek mind az egész földön!

3. ÁLDOTT AZ A FÉRFI ...

szöveg: Károli Gáspár (ford.) [Biblia, Jeremiás könyve 17,7]

SZÓLÓ: Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr.

4. BOLDOG AZ OLLYAN EMBER AZ ISTENBEN ...

szöveg: ismeretlen fordító [Váradi énekeskönyv, 1. zsoltár]

SZÓLÓ: Boldog az ollyan ember az Istenben, ki gonoszoknak nem ment tanácsokban,

kegyetleneknek nem járt ő utokban, hamis ítélet nem forgott szájában.

De az Istennek ígéjét hallgatja, erre vagyon minden gondja,

erre néz neki minden akaratja, ezt éjjel-nappal szívében forgatja.

Mint a folyó víz mellett szép termő fa, melly leveleit az hideg nem bántja,

ő idejiben gyümölcsét megadja, jó szerencsésen lesz minden dolga.

De nem úgy lészen mind azoknak dolgok, kik az igéről nem viselnek gondot,

mint a szél hinti széjjel az apró port, aképpen hányja Isten el azokat.

Minden emberek mikor feltámadnak, és életükről ők számot adnak,

az hívek közül ők kihányatnak és véghetetlen kárhozatra jutnak.

Mert az híveknek útokat az Isten bírja, forgatja kegyelmes kezében,

a kegyetlenek ő keménységekben vesznek és élnek örök setétségben.

Mikor a zsoltárt a szent Dávid írá, ebben az igét minékünk ajánlá,

boldognak mondja az ki ezt fogadja, boldogtalannak a ki meg utálja. Amen.

5. ADJ MÁR CSENDESSÉGET

szöveg: Balassi Bálint, illetve ismeretlen (ford.) [Református Énekeskönyv, 183.]

KAR: Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!

Bujdosó elmémet ódd bútul szüvemet, kit sok kín fúr!

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,

Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!

Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,

Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!

Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága fellebb való,

- [ Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk! ] -

Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.

Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást ereszthet-é?

Engem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébreszthet-é?

Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerént,

- [ Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk! ] -

Megadod kedvessen, mit ígérsz kegyesen hitem szerént.

Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,

Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát;

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!

Bujdosó elmémet ódd bútul szüvemet, kit sok kín fúr!

- [ Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, adjál békességet! ] - Amen

6. MI ATYÁNK

szöveg: Szenci Molnár Albert (ford.) [Oppenheimi Zsoltárfüggelék, Református Énekeskönyv, 484.]

KAR: Mi Atyánk, ó, kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben:

Szenteltessék neved szívvel; A te országod jöjjön el;

Te akaratod meglégyen Ez földön, miképpen mennyben.

Mindennapi kenyerünket Add meg, bocsásd meg vétkünket,

Amint mi is megbocsátunk Azoknak, kiktől bántattunk;

És ne vígy a kísértetbe, De szabadíts gonosz ellen.

Mert tied, Uram, az ország, Tied minden hatalmasság,

Megadhatsz azért minékünk Mindent, amit tőled kérünk;

Tied a dicsőség, Ámen. Most és örökké úgy legyen.

7. ÚJ VILÁGOSSÁG JELENÉK

szöveg: Batthyány-kódex [Református Énekeskönyv, 301.]

KAR: Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék;

Isten ígéje jelenék, Újonnan nékünk adaték.

Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet,

Hogy vehessük szent Igédet És vallhassuk te hitedet.

Dicsőség légyen Atyának És egyetlenegy Fiának,

Ezeknek ajándékának; A dicső Szentháromságnak. AMEN